Sinergija 2015 – Radovi – Conference Proceedings

Sinergija University International Scientific Conference

Bezbednosni mehanizam za prenos i skladištenje podataka u oblaku

Autor: Marija Vujošević, Mladen Veinović

Rezime: U ovom radu proučava se oblast zaštite podataka na udaljenim serverima u oblaku i tokom prenosa komunikacionim kanalima. Vrši se pregled najkvalitetnijih komercijalnih rešenja iz ove oblasti. Pažnja će biti posvećena onim rešenjima koja imaju implementiranu end-to-end zaštitu. Fokus će biti stavljen na razvoj sopstvenog rešenja u kome će biti implementiran predstavljeni bezbednosni mehanizam uz modul za generisanje kriptoloških ključeva.
Ključne reči: end-to-end zaštita, skladištenje podataka u oblaku, zaštita podataka, simetrični i asimetrični šifarski sistemi, generatori slučajnih brojeva, autentifikacija
Kompletan rad.

Pre-shipment i post-shipment finance proizvodi za unapređenje likvidnosti klijenata banaka

Autor: Zoran Jović, Kosana Vićentijević

Rezime: Ugrožena likvidnost i pad kreditnog rejtinga klijenata banaka u otežanim uslovima poslovanja, uzrokovali su situaciju u kojoj je bankama sve teže i rizičnije da svoje klijente prate klasičnim bankarskim kreditnim proizvodima. Novija rešenja u svetskoj bankarskoj praksi su uputila banke da izlaz traže u kreiranju inovativnih finansijskih proizvoda koji istovremeno rešavaju ugroženu likvidnost klijenata i smanjuju kreditne rizike banaka. Trend stvaranja lanaca snabdevanja u organizovanju globalizovane trgovine praćen je i odgovorom u promeni strukture tradicionalnih bankarskih proizvoda i kretanju ka proizvodima supply chain finance (SCF). Ovi proizvodi omogućavaju bankama da finansijsku podršku pruže čitavom lancu snabdevanja preko najpouzdanijih i najbonitetnijih učesnika u lancu, bez obzira da li se oni nalaze na strani dobavljača ili strani kupaca. Posebno se mogu izdvojiti pre – shipment finance proizvodi koji podrazumevaju finansiranje faze dok roba nije isporučena ili dok usluga nije izvršena i post – shipment finance proizvodi koji podrazumevaju finansiranje faze posle isporuke robe ili posle izvršene usluge. Ovi bankarski proizvodi doprinose rešavanju problema nelikvidnosti u privredi, poboljšavaju likvidnost i ubrzavaju novčane tokove kroz čitav lanac snabdevanja, skraćuju konverzioni ciklus i smanjuju kreditni rizik bankarskih plasmana uz istovremeno povećanje profitabilnosti njihovog poslovanja i poslovanja njihovih klijenata.  
Ključne reči: finasiranje lanca snabdevanja, likvidnost, banka, rizici, klijenti 
Kompletan rad.

Problem finansiranja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini

Autor: Nevena Baričanin, Marica Marković, Snežana Bojović

Rezime: Kako mala i srednja preduzeća (MSP) imaju veliku ulogu i značaj u svakoj nacionalnoj ekonomiji, odnosno predstavljaju ključni izvor rasta nacionalnih ekonomija proizilazi da je za napredak jedne nacionalne ekonomije neophodno obezbjediti njihov nesmetani rast i razvoj. Nažalost, u Bosni i Hercegovini (BiH) sektor MSP se suočava sa brojnim problemima, a problem finansiranja svakako predstavlja jedno od najznačajnijih ograničenja za rast i razvoj MSP u BiH. Produbljivanju ovoga problema doprinijela je i poslovna politika bosanskohercegovačkih banka koje su izbjegavanjem finansiranja MSP kreditnu ekspanziju usmjerile na sektor stanovništva, odnosno podsticale su odobravanje kredita stanovništvu, a ne kredita privredi za investicije. Na taj način bankarski sektor u BiH je finansirao potrošnju, a ne proizvodnju. Dodamo li tome hroničnu domaću i svjetsku ekonomsku i finansijsku krizu, sve zajedno samo je dodatno pogoršalo stanje u ovoj oblasti i nametnulo odgovornost i pritisak za kreiranje stimulativnih mjera i pronalazak nedostajućih izvora finansiranja. Ovaj rad treba da doprinese boljem i potpunijem razumijevanju problema finansiranja MSP u BiH, kao i da ukaže na mogući set mjera i načina kojim bi se ovaj problem ako ne prevazišao, a onda bar djelimično umanjio.
Ključne reči: finansiranje; nedostatak finansijskih sredstava; mala i srednja preduzeća; banke
Kompletan rad.

 

Uloga odbora za reviziju u kontroli integriteta finansijskih izveštaja

Autor: Mile Stanišić

Rezime: Nadzorni odbor javnog akcionarskog društva mora obrazovati odbor za reviziju. Odbor za reviziju ima najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom o reviziji ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva. Odbor za reviziju pomaže nadzornom odboru u nadzoru integriteta finansijih izveštaja. On brine o pitanjima materijalnosti, računovodstvih politika, politika o prevarama, o transparentnosti i pravilnosti obelodanjivanja finansijskih izveštaja. Nadzorna uloga odbora za reviziju je posebno značajna za tržišta kapitala čija stabilnost zavisi od pouzdanih, transparentnih i objektivnih finansijskih informacija kao podrške efikasnom i efektivnom procesu alociranja kapitala od strane investitora.
Ključne reči: finansijski izveštaj, odbor za reviziju, računovodstvene politike, prevare u finansijskim izveštajima
Kompletan rad.

Primena informacionih tehnologija u fazi deljenja znanja u organizacijama

Autor: Jelena Kaljević, Jelena Đorđević Boljanović

Rezime: Ovaj rad definiše pojam menadžmenta znanja, kao i njegov značaj i sticanje konkurentske prednosti organizacija koje uvode koncept menadžment znanja. Pažnja je posvećena distribuiranom menadžmentu znanja, hijerarhijskom modelitetu menadžmenta znanja, deljenju i transferu znanja. Naglasak u istraživanju stavljen je na softverska rešenja kao podrška menadžmentu znanja, kojima se u savremenoj teoriji i praksi pridaje veliki značaj. Cilj ovog rada je da se približi pojam i značaj menadžmenta znanja, metode i alati menadžmenta znanja sa posebnim osvrtom na metode zasnovane na informacionim tehnologijama, a koje su usmerene na deljenje znanja. Menadžment znanja predstavlja svesni i sistematski pristup koji obezbeđuje punu iskorišćenost baze znanja organizacije, zajedno sa potencijalom pojedinačnih veština, kompetencija, misli, inovacija i ideja u cilju da se stvori efikasnija i efektivnija organizacija. Definisane su osnovne metode menadžmenta znanja u fazi deljenja znanja koje su zasnovane na informacionim tehnologijama i analiza onih koje se koriste u organizacijama u Srbiji.
Ključne reči: Menadžment znanja, Deljenje znanja, KM metode, Informacione tehnologije
Kompletan rad.

Finansiranje javnih preduzeća sa osvrtom na MH „Elektroprivreda Republike Srpske”

Autor: Tatjana Mićović, Dajana Mićović

Rezime: Jedna od ključnih odluka za poslovanje svakog preduzeća jeste način njegovog finansiranja. Prilikom donošenja odluke o finansiranju, postavlja se pitanje da li se finansirati iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora sredstava, da li kapital obezbijediti putem banke odnosno kreditiranjem ili zajedničkim ulaganjima. Pri izboru adekvatnog izvora ili kombinacije različitih izvora finansiranja, treba težiti uspostavljanju optimalne strukture kapitala, koja podrazumijeva takav odnos između sopstvenih i pozajmljenih izvora pri kojem je tržišna vrijednost preduzeća najveća, a troškovi finansiranja najmanji. Glavni cilj ovog rada jeste da se ukaže na mogućnosti finansiranja preduzeća, a izvršeno istraživanje je pokazalo koji izvori finansiranja su najzastupljeniji u MH „Elektroprivreda Republike Srpske” a.d. Trebinje.
Ključne reči: izvori finansiranja, samofinansiranje, zajednička ulaganja, kreditiranje
Kompletan rad.

Predlog e-government rešenja za matične urede u BiH

Autor: Sanja Cvetković, Miloš Dobrojević

Rezime: Bosna i Hercegovina nije sistematski pristupila procesu uvođenja ICT u javnu upravu, a jedna od posledica je da javne službe još uvek ne pružaju e-Government usluge koje bi olakšale komunikaciju između građanstva i privrede sa jedne, i državnih službi sa druge strane. Uvođenje standardizovnih e-Government rešenja otežava činjenica da javne službe koriste različite operativne sisteme i softverska rešenja, uz nepostojanje horizontalne i vertikalne elektronske komunikacije. U ovom radu je opisan primer kako se primenom savremenih internet tehnologija na relativno lak, brz i jeftin način mogu izrađivati e-Goverment servisi u formi veb aplikacija. Ovakva rešenja funkcionišu na različitim platformama, zadovoljavaju bezbednosne kriterijume, mogu međusobno da komuniciraju i razmenjuju podatke, i mogu da se vizuelno integrišu u postojeće veb portale.
Ključne reči: e-government; matični ured; opština; veb aplikacija; PHP/MySQL
Kompletan rad.

Registracija poslovnog imena preduzetnika u pravu Srbije

Autor: Velisav Marković

Rezime: Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarvanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.  To je pravna forma organizovanja preduzeća radi obavljanja određene delatnosti radi sticanja dobiti, pod po pravilu individualnim (ličnim) poslovnim imenom od strane fizičkog lica i sa neograničenom odgovornošću celom svojom imovinom. Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom. Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, ozanku “preduzetnik” ili “pr” i sedište. Poslovno ime preduzetnika, pored obaveznih elemenata, može da sadrži i poseban naziv i oznake kojima se određuje predmet poslovanja. Poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetikom, odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. Pоslоvnо imе kоје nе ispunjаvа zаkоnоm prоpisаnе uslоvе nе mоžе biti rеgistrоvаnо i čеstо prеdstаvlја rаzlоg zа оdbаčај priјаvе zа rеgistrаciјu, nаrоčitо prilikоm оsnivаnjа. Registracija poslovnog imena preduzetnika ne bi bila uspešna bez korišćenja internet stranice Agencije za privredne registre, odnosno registra preduzetnika. U radu autor analizira propuste koji se dešavaju u praksi prilikom registracije poslovnog imena preduzetnika koje su razlog za odbačaj prijave i daje predloge kako koristiti internet stranicu Agencije za privredne registre i propisana pravila za registraciju kako bi prijava bila uspešna.
Ključne reči: preduzetnik, poslovno ime, registracija poslovnog imena, Agencija za privredne registre
Kompletan rad.

Rutiranje u Internetu zasnovano na dinamičkim konceptima tarifiranja

Autor: Suzana Miladić

Rezime: Radom je predstavljeno optimalno rutiranje u Internetu zasnovano na dinamičkim konceptima tarifiranja. Na koji način će se obračunati zaduženje za odgovarajući servis, definiše se preko tarife u ugovoru između provajdera i korisnika. Dinamička promena tarife znači da se tarifa tokom vremena menja u zavisnosti od stanja resursa mreže tj. od zahteva korisnika za servisima. U radu je korištena teorija igara kao deo primenjene matematike kojim se mogu odrediti optimalne tarife servisa.
Ključne reči: rutiranje; dinamički tarifni mehanizam; teorija igara
Kompletan rad.

Ispitivanje kvaliteta vazduha na području grada Bijeljina

Autor: Božidarka Arsenović, Dijana Đurić, Neđo Đurić, Miodrag Senić

Rezime: U radu su prikazani rezultati kontinuiranih mjerenja sadržaja sumpordioksida, SO2 mjerenih na tri lokacije u gradu Bijeljina. Istraživanja su vršena sa ciljem utvrđivanja uticaja emisije iz domaćinstava, industrijskih i energetskih postrojenja u toku 2010.-2014. godine na kvalitet vazduha. Kao neophodan uslov za ocjenu kvaliteta vazduha, praćeni su i meteorološki parametri bitni za utvrđivanje veze između stanja atmosfere i zagađenosti vazduha.
Ključne reči: zagađenje vazduha, polutanti, SO2 Kompletan rad.

Efikasno pretraživanje grafova korišćenjem
algoritma A*

Autor: Marko Marković, Ivan Pantelić, Jelena Kaljević, Biljana Tešić

Rezime: Algoritmi pretraživanja omogućavaju da se u skupu rezultata pronađe željeni podatak na osnovu određenog identifikatora. Kao posebno zanimljiva klasa algoritama pretraživanja ističe se A* koji je poznat po preciznosti i performansama koje ostvaruje. Iako su razvijeni algoritmi koji u određenim primenama postižu bolju efikasnost, A* predstavlja jedan od najviše korišćenih. Ovakvi grafovski algoritmi se mogu predstavljati i grafički, tako da se za njihovo razumevanje u savremenom obrazovanju često koriste i interaktivni vizuelni simulatori, a pregled najčešće korišćenih će biti napravljen u ovom radu.
Ključne reči: algoritmi pretraživanja, grafovski algoritmi, a*, softverski simulatori
Kompletan rad.

Ekonomija Republike Srpske u globalnim ekonomskim procesima: nužnost ili izbor

Autor: Vukadinović Predrag, Goranka Knežević, Vule Mizdraković

Rezime: Informatička ekonomija je relativno novi pojam i pojava koja je nastala 90-tih godina prošlog veka, ali koja je unela mnoge promene u ekonomske procese, posebno na globalnom nivou. Ovaj rad prezentuje pre svega novi termin koji se pojavio u kontekstu globalne i informatičke ekonomije a to je nova ekonomija. Ovaj termin je već postao opšteprihvaćeni termin u terminologiji izučavanja novih globalnih procesa u ekonomiji koji su bazirani na informatičkoj ekonomiji. Sadržaj termina nove ekonomije određuje one elemente i faktora uticaja na brži ekonomski razvoj na novim osnovama koji za sada pokazuje pun uspeh u zemljama razvijenih ekonomija. Međutim i zemlje ekonomija u razvoju takođe imaju svoju šansu da se u kontekstu novih promena prilagode novinama i na taj način na brži način dostignu viši stepen razvoja ekonomije što bi bio slučaj i sa ekonomijom Republike Srpske.
Ključne reči: globalizacija, nova ekonomija, informatička ekonomija, ekonomija Republike Srpske
Kompletan rad.

Konkurentnost ekonomije Republike Srpske u odnosu na ekonomije zemalja u tranziciji

Autor: Predrag Vukadinović

Rezime: Informatička ekonomija (IE) je odlika i karakteristika razvijenih ekonomija. Ova karakteristika je rezultat razvoja informatičkih i telekomunikacionih tehnologija i njihovih primena u ekonomskim aktivnostima. Za pojam informatička ekonomija u literaturi i istraživanja koristi se i termin nova ekonomija. Ovaj novi oblik ekonomije u odnosu na industrijsku ekonomiju (u literaturi se može sresti i termin stara ekonomija) za svoj razvoj podrazumeva i razvoj i promene određenih preduslova koji zadiru ne samo u ekonomsku sferu društvenog života. Činjenica je da informatička-nova ekonomija povećava konkurentnost ekonomije u meri u kojoj je i sama razvijena. Zato, je konkurentnost ekonomija jedan od najznačajnijih ciljeva primene informatičke-nove ekonomije ali istovremeno i šansa i mogućnost za dalji razvoj. U ovom radu sprovedeno je istraživanje konkurentnosti ekonomije Republike Srpske u odnosu na ekonomije zemalja u tranziciji, primenjujući globalni indeks konkurentnosti (Global Competitivenes Index) koji je baziran, za potrebe ovog rada na određenom broju komponenti, odnosno faktora konkurentnosti.
Ključne reči: Informatička ekonomija, nova ekonomija, globalni indeks konkurentnosti, ekonomija Republike Srpske.
Kompletan rad.

Verodostojnost prihoda i neto novčanih priliva kompanija u Republici Srbiji

Autor: M. Milojević, I. Terzić, D. Miletić

Rezime: U savremenim uslovima poslovanja kada se putem informacionih tehnologija podaci mogu na raznovrsne načine sortirati i obraditi javlja se mogućnost za prikazivanje iskrivljenih podataka o stvarnom poslovanju jedne kompanije. Manipulacija od strane menadžmenta sa finansijskim izveštajima je tema koja je uvek privlačila pažnju naučnih krugova. Svrha sprovedenog istraživanja je bio da ukaže na postojanje opravdane sumnje da kompanije u Republici Srbiji na neispravan način prikazuju svoje prihode i prilive novca iz poslovne aktivnosti u finansijskim izveštajima. Uzorak se sastojao od prikupljenih finansijskih izveštaja za 4031 kompaniju za period od 3. godine. Istraživanje je pokazalo da postoji mnogo veća sumnja u ispravnost prikazivanja priliva novca iz poslovnih aktivnosti nego u prikazivanju poslovnih prihoda. Iz ovog razloga zaključeno je da prilikom sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine puno računovođa se ne pridržava pisanih zakonskih odredbi ili ne poseduje adekvatno znanje kako bi na ispravan način prikazali poslovanje kompanije.
Ključne reči: finansijski izveštaji; manipulacija; menadžerske odluke; poslovni prihodi; prilivi novca iz poslovnih aktivnosti
Kompletan rad.

Primjena kriptografije i biometrije u automobilskoj industriji

Autor: Edin Ćatović, Saša Adamović

Rezime: U radu težište je na opisu primjene kriptografije i biometrije u automobilskoj industriji od samog početka pa do danas. Osim toga bitno je bilo istaknuti kakve nam sve prednosti donosi njena primjena, a koje nedostatke. To se prije svega odnosi na primjenjena kriptografska rješenja, kao i opis hardwera koji je djelimično ili u cjelosti učestvovao u implementaciji istih. U tu svrhu su detaljno opisani, sve vrste automobilskih ključeva, kao i primjena RFID sistema u automobilima. Nakon detaljno obradjene problematike, cilj je bio ponuditi vlastito rješenje, te isto i implementirati. Kao razvojno okruženje korišten je Arduino IDE (Arduino Uno R3 board), uz podršku namjenskog hardware-a. Ponuđeno rješenje, dio je oblasti biometrije, preciznije paljenje automobila nakon skeniranja otiska prsta (Adafruit biometric fingerprint sensor).
Ključne reči: kriptografija; automobilska industrija; RFID; biometrija; Arduino
Kompletan rad.

Uticaj amortizacije na poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji

Autor: M. Milojević, I. Terzić

Rezime: Značaj stalnih sredstava za poslovanje jednog privrednog društva može se uporediti sa kvalitetom temelja jedne građevine. Iz tog razloga svako tržišno orjentisano preduzeće mora voditi računa o strukturi i kvalitetu svojih stalnih sredstava. Zbog specifičnosti prenosa svoje vrednosti na proizvod ili uslugu svako pogrešne evidentiranje i obračunvanje amortizacije može dovesti u pitanje buduće poslovanje. Cilj ovog rada bio je da ispita udeo kumulativnih suma troškova amortizacije u stalnim sredstvima, poslovnim prihodima i rashodima tokom perioda ekonomske krize. Rezultati ukazuju da dolazi do konstantnog opadanja udela amortizacije u stalnim sredstvima, što se može objasniti činjenicom da su kompanije u Republici Srbiji i pored teškog privrednog ambijenta ipak ulagale u pozicije stalnih sredstava. Tokom analiziranog perioda kompanije su ulagale u klase stalnih sredstva koje imaju dug period amortizacije. Uglavnom su investicije u stalna sredstva usmerena ka nekretninama i dugoročnim finansijskim plasmanima. Ove klase imaju dug period amortizacije što dovodi do situacije da opada udeo amortizacije u stalnoj imovini.
Ključne reči: računovodstvo; stalna sredstva; amortizacija; prihodi; rashodi
Kompletan rad.

Modelovanje rizika na Banjalučkoj berzi

Autor: Ivica Terzić, Zoran Jeremić, Marko Milojević

Rezime: Globalna finansijska kriza je pokazala da mnoge metrike rizika nisu uspele da predvide krahove finansijskih tržišta širom sveta. Posledice krize su se poput domino efekta prenele i na manje razvijena tržišta, učinivši ih praktično nelikvidnim. Cilj ovog rada je da testiramo metrike rizika zasnovane na VaR pristupu na manje likvidnim tržištima na primeru Banjalučke berze. Testirana je aplikativnost nekoliko najčešće korišćenih VaR modela i njihova verifikacija. Glavni nalazi istraživanja pokazuju da model VaR-a zasnovan na pristupima istorijskoe simulacije i Risk Metrics metodologije daje zadovoljavajuću procenu izloženosti tržišnom riziku kada je u pitanju investiranje na tržištu kapitala Republike Srpske.
Ključne reči: rizik; VaR; istorijska simulacija; Risk Metrics; Banjalučka berza
Kompletan rad.

Primenjena informatika i obrazovanje

Autor: Goran Ćorić, Zoran Jović

Rezime: Osposobljenost nastavnika prvi je korak u adekvatnoj primeni informatike u obrazovnom sistemu jedne zemlje. Drugi korak je obezbeđivanje finansija za nesmetano funcionisanje i usavršavanje  obrazovnog sistema. Treći, ali ne i manje važan korak jeste prihvatanje i implementacija savremenih Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Ovo su tri presudna uslova kada je reč o unapređivanju obrazovanja, a samim tim, i stvaranju preduslova za razvoj najvažnijih resusrsa jedne zemlje – ljudskih resursa. To je ujedno i jedini način da zemlje koje nemaju povoljne geografske, prirodne i druge resurse uspešno pariraju i budu konkurentne razvijenim zemljama. Ekonomska budućnost i razvoj jedne zemlje sve manje zavisi od prirodnih bogatstava, a sve više od ljudi koji rade u njoj i za nju. Koliko će biti uspešni u svom poslu, umnogome zavisi od znanja koje su stekli tokom školovanja i koja neprekidno stiču tokom svog života i rada. Ključni segment savremenog obrazovanja jeste primena  informatike i Informaciono-komunikacionih tehnologija.
Ključne reči: informatika; IKT; obrazovanje, razvoj, Republika Srpska
Kompletan rad.

Unreal Engine platforma za razvoj edukativnih video igara

Autor: Nikola Savanović, Marko Šarac, Dušan Stamenković, Saša Adamović

Rezime: U ovom istraživačkom radu bavimo se temom koja je vezana za razvijanje igara u okruženju Unreal Engine 4 platforme. Platforma obezbeđuje više dodatnih alata za razvoj video igara sa fleksibilnim interfejsima pogodnim za primenu u edukativnim svrhama na svim nivoima obrazovanja. Rad sadrži uvod u radno okruženje, testirane i preporučene alate koji su podobni za razvoj video igara sa svim kolaborativnim elementima zahtevanim u savremenim pristupima učenja. Na ovaj način, ukazali smo na platformu koja je podrška budućim trendovima učenja za primenu u tradicionalnim rutinama, metodologiji i predmetnim silabusima.
Ključne reči: unreal engine; edukativne igre; učenje
Kompletan rad.

Višekriterijumsko odlučivanje u primeni obnovljivih izvora energije za  proizvodnju električne energije

Autor: Dejan Jovanović, Dušan Regodić

Rezime: Razmatranje obnovljivih izvora  energije kao izvora za proizvodnju električne energije, kojima se Republika Srbija  obavezala međunarodnim sporazumima i zaključcima Vlade Republike Srbije zahteva pristup koji će omogućiti analizu koja obuhvata različite faktore i aktere. PROMETHEE metod kao matematički model za donošenje odluka je jedno od idealnih načina  kada je potrebno da se napravi rangiranje scenarija prema određenim kriterijumima u zavisnosti  na koga se rangiranje primenjuje. Ovaj rad predstavlja različite scenarije čije rangiranje se vrši  prema definisanim kriterijumima i težinskim  koeficijenima za svaku od zainteresovanih strana.
Ključne reči: obnovljivi izvori energije, PROMETHEE metod, proizvodnja električne energije, Nacionalni akcioni plan za primenu obnovljivih izvora energije (NAPOIE), mini-hidro­elektrana, biomase, vetra, sunca, geotermalne energije
Kompletan rad.

Towards demand-driven industry: supprot system proposal for Factories of Future (FoF)

Autor: Sanja Vasin, Srdjan Živković

Rezime: EU platform called Manufuture aims goal to support manufacturing engineering and technology development in nearer and distant future. Manufacturing technologies are key for sustainable development of EU member states. Serbia as native part of this european nations union, needs to follow these european trends. This article presents an importance of national Manufuture platform adoptation – basic principles of Factories of Future are shown, Cyber-physical manufacturing systems, as well as Customer-oriented decision support systems. All together creating elements of new industrial revolution, called „Industrija 4.0“
Ključne reči: Factories of Future; Customer-driven Industry; Decision making; Support systems
Kompletan rad.

Analiza sistematskih poremećaja sa procenom slučajnih odstupanja trajektorije projektila

Autor: Dušan B. Regodić, Damir D. Jerković

Rezime: U radu je izvršena analiza sistematskih poremećaja metodom razlike u odnosu na verovatna odstupanja početnih uslova leta projektila. Rezultati proračuna sistematskih odstupanja su poslužila za realizaciju predikcije slučajnih odstupanja trajektorije leta projektila. Razmatrani su slučajevi odstupanja dela početnih uslova leta u odnosu na simulaciju leta projektila po modelu materijalne tačke u vertikalnoj ravni. Model aerodinamičkog opterećenja je sveden na aksijalni aerodinamički otpor za slučaj osnosimetričnog opstrujavanja tela. Rezultati sistematskih odstupanja i predikcija rezultata slučajnih odstupanja, u odnosu na raspoložive referentne eksperimentalne vrednosti odstupanja, pokazala su opravdanu mogućnost predviđanja ovih karakteristika sa velikim nivoom pouzdanosti. Neposredni rezultati proračuna su dobijeni kroz samostalni seminarski rad studenata osnovnih akademskih studija, korišćenjem programskih kodova posredstvom portala za učenje na daljinu (moodle platforme) Vojne akademije Beograd i Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.
Ključne reči: model leta; projektil; sistematska odstupanja; slučajna odstupanja; trajektorija
Kompletan rad.

Ocenjivanje sajtova za E-kupovinu u Srbiji  upotrebom AHP-TOPSIS metoda

Autor: Milan Stojanović, Dušan Regodić

Rezime: U doba informacione tehnologije i  brzog razvoja interneta, javlja se i  trend rasta  e-poslovanja i očekuje se da će ovaj trend biti nastavljen. Kupovina preko interneta je jeftin i efikasan način kupovine proizvoda. Trgovina preko interneta se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine. Cilj istraživanja je da se definiše skup kriterijuma koji bitno utiču na kvalitet web sajtova i određivanje njihovog relativnog značaja sa stanovišta potrošača. Primarni ciljevi su identifikacija, kvalifikacija, kategorizacija i rangiranje ovih faktora. Istraživanje je sprovedeno među korisnicima sajtova za e-kupovinu pomoću upitnika u kojem su korisnici davali procene o važnosti pojedinih kriterijuma. Ocenjivano 8 sajtova za kupovinu različitih roba a broj kriterijuma čiji je uticaj ocenjivan je 6. U istraživanju je predloženo i primenjeno ocenjivanje težina kriterijuma pomoću AHP a nakon toga su ovi rezultati iskorišćeni kako bi se TOPSIS metodom dobio konačni poredak sajtova.
Ključne reči: E-kupovina; AHP; TOPSIS
Kompletan rad.

Uticaj informaciono-komunikacionih tehnologija na ekonomski rast

Autor: Milan Stojanović, Dušan Regodić

Rezime: Savremeni uslovi poslovanja proklamovali su informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) kao ključne nosioce razvojnih procesa kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Rapidan porast IKT u prethodnom periodu uticao je na promene u poslovnim odnosima. Privreda je uspostavila nove oblike poslovanja i komuniciranja, dok je upotreba interneta postala neophodnost u svakodnevnom životu stanovništva. Razvoj IKT doprineo je poboljšanju efikasnosti na globalnom nivou. Osim toga, obezbeđen je preduslov za porast inovativnosti i produktivnosti. Tehnološki napredak promenio je život pojedinca, uvodeći ih u informaciono društvo. Na ovaj način ostvaren je ključni preduslov ostvarenja ekonomskog i društvenog razvoja.
Ključne reči: IKT; društveni razvoj; ekonomski razvoj; digitalna ekonomija; informaciono društvo
Kompletan rad.

Razvoj servisa za digitalni potpis sa sopstvenim modulom za generisanje ključeva i digitalnih sertifikata

Autor: Milenko Đuruć, Saša Adamović

Rezime: U ovom radu fokus je stavljen na razvoj sopstvene aplikacije za generisanje digitalnih sertifikata potrebnih za digitalno potpisivanje, na razvoj same funkcije digitalnog potpisivanja, kao i na verifikovanje digitalnog potpisa uz pomoć digitalnih sertifikata. U aplikaciji će biti implementirani moduli za generisanje skladišta ključeva, digitalnih sertifikata koji se sastoje od osnovnih informacija o vlasniku sertifikata i para asimetričnih kriptoloških ključeva (javni i privatni). Ključevi su generisani pomoću DSA  i RSA algoritama, a koriste se i za digitalno potpisivanje i verifikaciju digitalnog potpis
Ključne reči: digitalno potpisivanje; verifikovanje digitalnog potpisa; generisanje digitalnih sertifikata; generisanje asimetričnih kriptoloških ključeva; skladište ključeva
Kompletan rad.

Elekronsko bankarstvo – Primena i Sigurnost

Autor: Miloš N. Ilić, Žaklina S. Spalević, Mladen Đ. Veinović

Rezime: Ubrzani razvoj komunikacionih tehnologija, primena Interneta u svakodnevnom životu i radu pojedinaca, kao i sve veća pojava pametnih uređaja doveli su do približavanja elektronskih bankarskih usluga korisnicima. Bankarska industrija je domen poslovanja koji nudi svojim korisnicima veliki broj servisa korišćenjem novih komunikacionih medija. Ovakvi servisi trebaju da omoguće brzi udaljeni pristup, uštedu vremena korisnicima i najbitnije visok stepen sigurnosti. E-banking servisi nude korisnicima pristup njihovim nalozima, pregled većeg dela skorašnjih transakcija, prenošenje sredstva, plaćanje, pregled kamatnih stopa, ugovora i podnošenje različitih zahteva. Sigurnost ovakvih servisa regulisana je na nekoliko nivoa kako bi stepen pouzdanosti bio što veći. Zaštita korisnika je otežana zbog jaza koji je nastao između razvoja ovakvih servisa i zakonskih regulativa koje se primenjuju na same servise. Autori su u radu obradili primenu Internet bankarskih sistema kao jednog od oblika elektronskog bankarstva, funkcionisanje sigurnosnih mehanizama na većem broju nivoa kao i primenu zakonskih ragulativa. Sigurnost samog Internet bankarstva sagledana je iz ugla sigurnosti koja se nudi na nivou Internet protokola kao i u domenu kriptografskih algoritama kojima se šifriraju podaci koji je prenose u komunikaciji.
Ključne reči: elektronsko bankarstvo; SSL protokol; RSA; zakonska regulativa
Kompletan rad.

Model integrisane forenzičke istrage poslovnih prevara

Autor: Nataša Simeunović, Gojko Grubor, Nenad Ristić

Rezime: Isticanje novog polja forenzike,  forenzičkog računovodstva, je prouzrokovano brzim promjena u elektronskom poslovnom okruženju te naglim porastom broja poslovnih prevara. Iako prevare možemo naći u  mnogim oblicima, najčešće se svode na krađu sredstava i informacija ili zloupotrebu nečije imovine u obliku informacija. U današnjem svijetu, računovođe  mogu najviše pomoći u istrazi korporativnih, ili bolje rečeno finansijskih prevara, koje danas preovladavaju u digitalnom okruženju. U ovom radu, autori su predložili model integrisane forenzičke istrage poslovnih prevara koji predstavlja spoj računovodstvenog, revizorskog i digitalnog istražnog postupka. No, prije nego što ovaj pristup može biti propisno verifikovan, potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja.
Ključne reči: prevare, finansijske prevare, forenzičko računovodstvo,  digitalna forenzička analiza
Kompletan rad.

CHITAS – a mouse tracking system in Web environment

Autor: Aleksandar Jevremovic, Nenad Ristic, Mladen Veinovic

Rezime: Eye tracking can provide very useful information about effectiveness and possibilities for user interface optimization. Main disadvantage of tracking where user looks is a need for complex and expensive equipment and also laboratory controlled environment.  Mouse tracking represents widely applicable alternative to eye tracking. This paper presents architecture of CHITAS (Computer-Human Interaction Tracking and Analytics System) which enables gathering information about mouse movement in Web environment, and analytical processing of collected data.
Keywords – Eye tracking; mouse tracking; PHP; visualization
Kompletan rad.

Sinergija 2015 - Radovi - Conference Proceedings

Sinergija 2015 – Radovi – Conference Proceedings

Međunarodni naučni skup ranije konferencije:

Sinergija 2015
Sinergija 2014
Sinergija 2013 Decembar
Sinergija 2013 Mart
Sinergija 2012
Sinergija 2011
Sinergija 2010
Sinergija 2009