ZBORNIK RADOVA „SINERGIJA“

 Impresum

Izdavač:

UNIVERZITET SINERGIJA

Raje Baničića bb, Bijeljina

www.sinergija.edu.ba


Za izdavača:

prof. dr Milovan Stanišić


Glavni urednik:

prof. dr Milovan Stanišić 

Tehnički urednik:

doc. dr Saša Adamović

 

Tehnički sekretari:


doc. dr Nenad Ristić

Nataša Simeunović, MSc

 


ISSN: 2490-3825

DOI: 10.7251/ZRSNG

Kontakt:
Univerzitet Sinergija
Raje Baničića bb, 76 300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina
+387 55 21 71 01, lokal 109
naucniskup@sinergija.edu.ba

http://www.naucniskup.sinergija.edu.ba 

Copyright ©
Sva prava zadržana. Nijedan dio ove publikacije ne može biti reprodukovan u bilo kom vidu i putem bilo kog medija, u dijelovima ili cjelini bez prethodne pismene saglasnosti izdavača

 

XVII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Uloga i značaj turizma u privrednom rastu i razvoju Republike Srpske i BiH"

 

XVI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Informatička ekonomija, izazovi i šanse za budući razvoj Republike Srpske"

 

XV MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje"

 

XIV MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Globalizacija i savremeno poslovanje"

 

XII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Kvalitet - put u Evropu"

 

X MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Zaštita i upravljanje životnom sredinom"

 

VIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Informacioni sistemi, bezbednost i zaštita i logistika"

"Harmonizacija domaćeg prava sa pravom Evropske Unije"

"Menadžment"

 

VI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Ekonomija i ekonomski modeli"

"Informacioni sistemi, bezbjednost i zaštita"

"Inženjerske tehnologije"

"Menadžment"

"Pravo"

"Turizam i ugostiteljstvo"

 

V MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u svetlu budućih evropskih integracija"

 

I MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

"Ekonomija i ekonomski modeli"

"Informacioni sistemi, bezbjednost i zaštita"

"Menadžment"

"Pravo"

"Turizam i ugostiteljstvo"